Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
133662

Nhân Kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018)

Ngày 15/01/2018 15:56:13

Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử đánh dấu sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhân Kỷ niệm 88 năm ngày Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018) Ban văn hóa Đài truyền Thanh Xã Nga Hải xin trân trọng gửi tới cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong toàn xã về ý nghĩa lịch sử của việc Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng để đưa tới thành công cho Đảng bộ và nhân dân xã Nga Hải trong hơn 70 năm qua.

Cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào cộng sản ở Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7/2/1930.

Hội nghị đã quyết định hợp nhất các tổ chức Đảng (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện:Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắtcủa Đảng Cộng sản. Những văn kiện đó do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được Hội nghị hợp nhất Đảng thông qua là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Hội nghị thông qua lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến đồng bào, đồng chí trong cả nước nhân dịp thành lập Đảng.

Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như là một Đại hội thành lập Đảng. Những văn kiện được thông qua tại Hội nghị hợp nhất do Nguyễn Ái Quốc chủ trì chính là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch hằng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đánh dấu bước phát triển lịch sử của cách mạng Việt Nam.

Hội nghị hợp nhất các tổ chức đảng cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng Cộng sản duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam - theo một đường lối chính trị đúng đắn, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, là sự kiện gắn liền với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và việc ngay từ khi ra đời, Đảng đã có Cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc cùng chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn sau này. Đây cũng là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển, bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt 88 năm qua.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời cách mạng Việt Nam cũng góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã liên tiếp giành được những thắng lợi vĩ đại, vẻ vang, đưa nước ta từ một nước thuộc địa thực dân nửa phong kiến thành một quốc gia độc lập, tự do, xây dựng và phát triển theo con đường XHCN. Gắn liền với lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống lịch sử của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, ngày 17-10-1947 chi bộ Đảng Đô Bái được thành lập lấy tên là chi bộ Đảng Tô Hiệu. Chi bộ Đảng Tô Hiệu ( sau này trở thành Đảng bộ xã Nga Hải) luôn thực hiện các chủ trương của Đảng cấp trên và bám sát tình hình thực tiễn của địa phương để lãnh đạo nhân dân trên toàn xã thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới.

Trải qua hơn 70 năm, Đảng bộ xã Nga Hải đã liên tục phát triển về quy mô và không ngừng được củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo nhân dân địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị to lớn của các giai đoạn cách mạng, xây dựng xã Nga Hải ngày càng phát triển. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng; tận dụng được các nguồn lực đầu tư trong và ngoài để phát triển các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh; từng bước xác định được một số giải pháp mang tính đột phá trong phát triển nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp trong các lĩnh vực có lợi thế, chính quyền xã trong những năm qua không ngừng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân phát triển sản xuất, đa dạng hóa các loại ngành nghề nông thôn như: Xây dựng, vận tải, cơ khí, nghề mộc, may mặc, xay xát, buôn bán..v..v.

Đảng bộ thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đối với các gia đình khó khăn; Đời sống đại bộ phận nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 30,5 triệu đồng/năm; không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo còn 4.05%, cận nghèo 9,06%. Với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng chính quyền, các ban nghành đoàn thể Chuơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đuợc thực hiện đồng bộ ở các cấp, các nghành từ xã đến xóm, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã năm 2017 Nga Hải đã đuợc tỉnh thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

DJI_0017.jpg

Công sở xã Nga Hải


Đảng bộ luôn thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân xã Nga Hải với Đảng.

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân xã Nga Hải vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Nga Hải càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm 2018, xây dựng quê hương Nga Hải ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Mai Vân (Văn hóa TT)

Nhân Kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018)

Đăng lúc: 15/01/2018 15:56:13 (GMT+7)

Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử đánh dấu sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhân Kỷ niệm 88 năm ngày Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018) Ban văn hóa Đài truyền Thanh Xã Nga Hải xin trân trọng gửi tới cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong toàn xã về ý nghĩa lịch sử của việc Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng để đưa tới thành công cho Đảng bộ và nhân dân xã Nga Hải trong hơn 70 năm qua.

Cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào cộng sản ở Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7/2/1930.

Hội nghị đã quyết định hợp nhất các tổ chức Đảng (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện:Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắtcủa Đảng Cộng sản. Những văn kiện đó do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được Hội nghị hợp nhất Đảng thông qua là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Hội nghị thông qua lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến đồng bào, đồng chí trong cả nước nhân dịp thành lập Đảng.

Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như là một Đại hội thành lập Đảng. Những văn kiện được thông qua tại Hội nghị hợp nhất do Nguyễn Ái Quốc chủ trì chính là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch hằng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đánh dấu bước phát triển lịch sử của cách mạng Việt Nam.

Hội nghị hợp nhất các tổ chức đảng cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng Cộng sản duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam - theo một đường lối chính trị đúng đắn, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, là sự kiện gắn liền với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và việc ngay từ khi ra đời, Đảng đã có Cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc cùng chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn sau này. Đây cũng là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển, bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt 88 năm qua.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời cách mạng Việt Nam cũng góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã liên tiếp giành được những thắng lợi vĩ đại, vẻ vang, đưa nước ta từ một nước thuộc địa thực dân nửa phong kiến thành một quốc gia độc lập, tự do, xây dựng và phát triển theo con đường XHCN. Gắn liền với lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống lịch sử của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, ngày 17-10-1947 chi bộ Đảng Đô Bái được thành lập lấy tên là chi bộ Đảng Tô Hiệu. Chi bộ Đảng Tô Hiệu ( sau này trở thành Đảng bộ xã Nga Hải) luôn thực hiện các chủ trương của Đảng cấp trên và bám sát tình hình thực tiễn của địa phương để lãnh đạo nhân dân trên toàn xã thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới.

Trải qua hơn 70 năm, Đảng bộ xã Nga Hải đã liên tục phát triển về quy mô và không ngừng được củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo nhân dân địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị to lớn của các giai đoạn cách mạng, xây dựng xã Nga Hải ngày càng phát triển. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng; tận dụng được các nguồn lực đầu tư trong và ngoài để phát triển các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh; từng bước xác định được một số giải pháp mang tính đột phá trong phát triển nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp trong các lĩnh vực có lợi thế, chính quyền xã trong những năm qua không ngừng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân phát triển sản xuất, đa dạng hóa các loại ngành nghề nông thôn như: Xây dựng, vận tải, cơ khí, nghề mộc, may mặc, xay xát, buôn bán..v..v.

Đảng bộ thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đối với các gia đình khó khăn; Đời sống đại bộ phận nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 30,5 triệu đồng/năm; không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo còn 4.05%, cận nghèo 9,06%. Với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng chính quyền, các ban nghành đoàn thể Chuơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đuợc thực hiện đồng bộ ở các cấp, các nghành từ xã đến xóm, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã năm 2017 Nga Hải đã đuợc tỉnh thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

DJI_0017.jpg

Công sở xã Nga Hải


Đảng bộ luôn thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân xã Nga Hải với Đảng.

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân xã Nga Hải vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Nga Hải càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm 2018, xây dựng quê hương Nga Hải ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Mai Vân (Văn hóa TT)