Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
133662

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Ngày 25/04/2022 14:04:40

Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 05/01/2022 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

ĐẢNG BỘ HUYỆN NGA SƠN ĐẢNG UỶ XÃ NGA HẢI

*

Số 30 -KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nga Hải, ngày 05 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/BTGHU, ngày 12/12/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Kế hoạch số 24-KH/HU, ngày 01/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Kết luận 01-KL/TW); Đảng ủy xã Nga Hải ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW năm 2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục gắn nội dung học tập, làm theo và nêu gương Bác với việc thực hiện có hiệu quả về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng, phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

- Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung

- Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 ở địa phương; các nhiệm vụ chính trị; nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc trong thực tiễn.

- Kết hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị thực hiện các phong trào thi đua; chú trọng phong trào thi đua xây dựng công dân kiểu mẫu; làng, xã kiểu mẫu; ngành, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu bằng các mô hình cụ thể, phù hợp với thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022 trên cơ sở cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân được giao phụ trách, đảm nhiệm. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chuyên đề toàn khóa; đưa nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời, xác định 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực tiễn; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân.

2. Hình thức thực hiện

2.1. Tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 theo hướng dẫn của TW.

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022. Hoàn thành trong quý II/2022 (Nội dung, tài liệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

- Cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề “Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại” và chuyên đề năm 2022 tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Đảng ủy, các chi ủy chi bộ cụ thể hóa, tiếp tục làm sâu sắc các nội dung Chuyên đề toàn khóa của Trung ương và của tỉnh, bổ sung nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

2.2. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo, nêu gương

a) Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác

- Đối với tập thể: Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, đảm bảo xác định rõ các nội dung: Học tập (bám sát nội dung chuyên đề toàn khóa) Làm theo (gắn với chức năng, nhiệm vụ); Thực hiện trách nhiệm nêu gương (gắn với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương). Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với cấp uỷ cấp trên khi tổng kết công tác Đảng cuối năm. Kế hoạch tập thể năm 2022, gửi về Thường trực Đảng ủy trước ngày 20/01/2022 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Đối với cá nhân: Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lưu tại chi bộ, cơ quan, chi đoàn, chi hội nơi sinh hoạt để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm, bản kế hoạch xong trước ngày 20/01/2022 (theo mẫu gửi kèm). Báo cáo kết quả thực hiện với cấp uỷ hoặc chi bộ, chi đoàn, chi hội, cơ quan, đơn vị nơi công tác khi tổng kết công tác cuối năm. Kế hoạch hành động của đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, thủ trưởng các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, báo cáo Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) và Thường trực Đảng ủy trước ngày 20/01/2022 để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

b) Xây dựng mô hình tiêu biểu

Mỗi chi bộ trực thuộc Đảng ủy; mỗi cơ quan, đơn vị, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội, các chi đoàn, chi hội trên địa bàn xã xây dựng ít nhất 01 mô hình tiêu biểu của cấp mình về học tập và làm theo Bác. Việc lựa chọn, xây dựng mô hình tiêu biểu phải được Ban Thường vụ Đảng ủy, chi ủy xét duyệt, thông qua trước khi tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo cấp trên.

c) Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống

- Đối với các chi bộ các trường học tập trung giáo dục thông qua việc tìm hiểu cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức ít nhất 01 lần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thanh thiếu niên tổ chức hành trình về nguồn.

2.3. Tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW, các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 58-NQ/TW và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2022), 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022).

- Đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục; quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và mạng xã hội, sinh hoạt chi bộ, hội nghị, giao lưu văn nghệ, tọa đàm ...

2.4. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ theo chủ điểm hằng quý

- Các chi bộ trong toàn xã tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý nghiêm túc để quán triệt các nội dung liên quan theo chủ đề; liên hệ nhiệm vụ của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị; của đảng viên, người đứng đầu trong vận dụng thực hiện nội dung chủ đề.

- Đảng ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo hướng dẫn cụ thể chương trình, hình thức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ theo chủ điểm hằng quý; nghiên cứu, hướng dẫn nội dung, tài liệu để phục vụ sinh hoạt tại chi bộ.

2.5. Tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

- Các trường học trên địa bàn xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn sinh hoạt chính trị đầu khóa, sinh hoạt ngoại khóa, thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh" ngày càng chất lượng. Chỉ đạo tổ chức sơ kết việc sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh" trong các nhà trường.

- Ban Chấp hành Đoàn xã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các mô hình, gương người tốt, việc tốt về học tập và làm theo Bác trong đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, học sinh.

- Đảng ủy, các chi ủy chi bộ trực thuộc chỉ đạo tổ chức cơ sở Đoàn, các chi đoàn, các liên đội tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo Bác trong thanh thiếu niên.

2.6. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2022)

Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947-20/02/2022).

2.7. Giao ban, tập huấn về triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban, tham mưu triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Định kỳ hằng quý, Ban Tuyên giáo Đảng ủy đưa nội dung công tác về triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW vào chương trình giao ban công tác tư tưởng. Nội dung và hình thức tổ chức giao ban phù hợp với đặc điểm của địa phương; báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

2.8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW

- Đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW; định kỳ 6 tháng tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát gửi báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy để tổng hợp báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phối hợp Ban Tuyên giáo Đảng ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy

- Tham mưu triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ xã; hướng dẫn đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt định kỳ của các chi bộ đảng, chi đoàn, chi hội đoàn thể.

- Tuyên truyền “Những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Phối hợp với ngành giáo dục tổ chức sơ kết việc sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong các nhà trường.

2. Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung được giao tại Kế hoạch số 24-KH/ĐU, ngày 01/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện các yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ Tướng chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản liên quan của Chính phủ năm 2022.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện.

- Báo cáo kết quả về triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW về Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu giúp cấp ủy, căn cứ Kế hoạch này, tham mưu triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW năm 2022.

3. Ban Văn hóa, đài truyền thanh xã

Xây dựng kế hoạch, thường xuyên tuyên truyền về kết quả thực hiện các nội dung thực hiện Kết luận 01-KL/TW của các tập thể, cá nhân, các đơn vị; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện uỷ (B/c);

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ (B/c);

- Các đồng chí Đảng uỷ viên;

- Các chi bộ trực thuộc;

- MTTQ, các đoàn thể;

- Ban văn hóa, đài truyền thanh xã;

- Lưu BTGĐU.

TM ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Mai Thế Dân

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Đăng lúc: 25/04/2022 14:04:40 (GMT+7)

Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 05/01/2022 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

ĐẢNG BỘ HUYỆN NGA SƠN ĐẢNG UỶ XÃ NGA HẢI

*

Số 30 -KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nga Hải, ngày 05 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/BTGHU, ngày 12/12/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Kế hoạch số 24-KH/HU, ngày 01/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Kết luận 01-KL/TW); Đảng ủy xã Nga Hải ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW năm 2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục gắn nội dung học tập, làm theo và nêu gương Bác với việc thực hiện có hiệu quả về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng, phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

- Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung

- Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 ở địa phương; các nhiệm vụ chính trị; nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc trong thực tiễn.

- Kết hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị thực hiện các phong trào thi đua; chú trọng phong trào thi đua xây dựng công dân kiểu mẫu; làng, xã kiểu mẫu; ngành, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu bằng các mô hình cụ thể, phù hợp với thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022 trên cơ sở cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân được giao phụ trách, đảm nhiệm. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chuyên đề toàn khóa; đưa nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời, xác định 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực tiễn; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân.

2. Hình thức thực hiện

2.1. Tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 theo hướng dẫn của TW.

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022. Hoàn thành trong quý II/2022 (Nội dung, tài liệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

- Cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề “Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại” và chuyên đề năm 2022 tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Đảng ủy, các chi ủy chi bộ cụ thể hóa, tiếp tục làm sâu sắc các nội dung Chuyên đề toàn khóa của Trung ương và của tỉnh, bổ sung nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

2.2. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo, nêu gương

a) Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác

- Đối với tập thể: Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, đảm bảo xác định rõ các nội dung: Học tập (bám sát nội dung chuyên đề toàn khóa) Làm theo (gắn với chức năng, nhiệm vụ); Thực hiện trách nhiệm nêu gương (gắn với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương). Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với cấp uỷ cấp trên khi tổng kết công tác Đảng cuối năm. Kế hoạch tập thể năm 2022, gửi về Thường trực Đảng ủy trước ngày 20/01/2022 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Đối với cá nhân: Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lưu tại chi bộ, cơ quan, chi đoàn, chi hội nơi sinh hoạt để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm, bản kế hoạch xong trước ngày 20/01/2022 (theo mẫu gửi kèm). Báo cáo kết quả thực hiện với cấp uỷ hoặc chi bộ, chi đoàn, chi hội, cơ quan, đơn vị nơi công tác khi tổng kết công tác cuối năm. Kế hoạch hành động của đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, thủ trưởng các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, báo cáo Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) và Thường trực Đảng ủy trước ngày 20/01/2022 để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

b) Xây dựng mô hình tiêu biểu

Mỗi chi bộ trực thuộc Đảng ủy; mỗi cơ quan, đơn vị, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội, các chi đoàn, chi hội trên địa bàn xã xây dựng ít nhất 01 mô hình tiêu biểu của cấp mình về học tập và làm theo Bác. Việc lựa chọn, xây dựng mô hình tiêu biểu phải được Ban Thường vụ Đảng ủy, chi ủy xét duyệt, thông qua trước khi tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo cấp trên.

c) Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống

- Đối với các chi bộ các trường học tập trung giáo dục thông qua việc tìm hiểu cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức ít nhất 01 lần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thanh thiếu niên tổ chức hành trình về nguồn.

2.3. Tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW, các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 58-NQ/TW và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2022), 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022).

- Đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục; quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và mạng xã hội, sinh hoạt chi bộ, hội nghị, giao lưu văn nghệ, tọa đàm ...

2.4. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ theo chủ điểm hằng quý

- Các chi bộ trong toàn xã tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý nghiêm túc để quán triệt các nội dung liên quan theo chủ đề; liên hệ nhiệm vụ của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị; của đảng viên, người đứng đầu trong vận dụng thực hiện nội dung chủ đề.

- Đảng ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo hướng dẫn cụ thể chương trình, hình thức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ theo chủ điểm hằng quý; nghiên cứu, hướng dẫn nội dung, tài liệu để phục vụ sinh hoạt tại chi bộ.

2.5. Tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

- Các trường học trên địa bàn xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn sinh hoạt chính trị đầu khóa, sinh hoạt ngoại khóa, thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh" ngày càng chất lượng. Chỉ đạo tổ chức sơ kết việc sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh" trong các nhà trường.

- Ban Chấp hành Đoàn xã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các mô hình, gương người tốt, việc tốt về học tập và làm theo Bác trong đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, học sinh.

- Đảng ủy, các chi ủy chi bộ trực thuộc chỉ đạo tổ chức cơ sở Đoàn, các chi đoàn, các liên đội tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo Bác trong thanh thiếu niên.

2.6. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2022)

Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947-20/02/2022).

2.7. Giao ban, tập huấn về triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban, tham mưu triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Định kỳ hằng quý, Ban Tuyên giáo Đảng ủy đưa nội dung công tác về triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW vào chương trình giao ban công tác tư tưởng. Nội dung và hình thức tổ chức giao ban phù hợp với đặc điểm của địa phương; báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

2.8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW

- Đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW; định kỳ 6 tháng tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát gửi báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy để tổng hợp báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phối hợp Ban Tuyên giáo Đảng ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy

- Tham mưu triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ xã; hướng dẫn đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt định kỳ của các chi bộ đảng, chi đoàn, chi hội đoàn thể.

- Tuyên truyền “Những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Phối hợp với ngành giáo dục tổ chức sơ kết việc sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong các nhà trường.

2. Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung được giao tại Kế hoạch số 24-KH/ĐU, ngày 01/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện các yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ Tướng chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản liên quan của Chính phủ năm 2022.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện.

- Báo cáo kết quả về triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW về Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu giúp cấp ủy, căn cứ Kế hoạch này, tham mưu triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW năm 2022.

3. Ban Văn hóa, đài truyền thanh xã

Xây dựng kế hoạch, thường xuyên tuyên truyền về kết quả thực hiện các nội dung thực hiện Kết luận 01-KL/TW của các tập thể, cá nhân, các đơn vị; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện uỷ (B/c);

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ (B/c);

- Các đồng chí Đảng uỷ viên;

- Các chi bộ trực thuộc;

- MTTQ, các đoàn thể;

- Ban văn hóa, đài truyền thanh xã;

- Lưu BTGĐU.

TM ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Mai Thế Dân